نقاشی ای که پشت شتر را شکست ۲

آیا شما برای چیزی به ویژه به اینجا آمده اید یا فقط به طور کلی Riker-bashing؟ و با دمیدن به حداکثر سرعت تاب ، برای یک لحظه به نظر می رسید که همزمان در دو مکان باشید. ما در داخل یک خرابکار داریم. ما می دانیم که شما در سنگ معدن دزدیده شده سر و کار دارید.